top of page
  • Foto van schrijverjessicavanraalte

Kokosolie: wondermiddel of hoax?

Voor mijn training Macronutrients and Overnutrition aan de Wageningen Universiteit schreef ik bijgaand artikel. Hier deel ik de volledige versie. Kokosolie en gezondheidseffecten: wondermiddel of hoax


Consumenten vragen steeds meer naar plantaardig voedsel. Daarom werd kokosolie een populaire vetkeuze vanwege de rijke smaak met een mild kokosaroma. [1]

Niet alleen dat, kokosolie wordt omhangen met grote voordelen. Is het echter een wondermiddel of een hoax? Welke gezondheidsclaims worden er gedaan? Tegenwoordig maken zowel wetenschap als meningen deel uit in het debat over voedsel. Is er een wetenschappelijke basis voor de genoemde gezondheidsclaims? Ook de verschillende spelers in dit debat komen aan bod. Evenals de rol die wetenschappers en professionals spelen op voedingsgebied.


Uit een enquête [2] onder 2.000 lezers van de N(ew)Y(ork) Times in juli 2016 bleek dat 72% van de mensen geloofde dat kokosolie gezond is. Slechts 37% van de voedingsdeskundigen was het daar echter mee eens. [3]

Wat leidt naar welke gezondheidsclaims worden gemaakt.Gezondheidsclaims en wetenschappelijke onderbouwing


Voordelen

Beroemdheden onderschrijven grote positieve gezondheidseffecten [4] omdat ze er versteld van staan. Variërend van het verbeteren van je immuunsysteem, het afslanken van je buik, het verminderen van hongergevoelens, het versterken van je hart en het voorkomen van dementie en de ziekte van Alzheimer.

Een ander artikel stelt dat kokosolie het goede cholesterol verhoogt, het helpt de bloedsuikerspiegel onder controle te houden, het geeft je glanzend haar, een gezonde huid, het helpt stress te verminderen, behandelt candida en voorkomt leverziekte en verbetert je tandgezondheid. Uitkomsten van een onderzoek werden zelfs omgezet in een verklaring dat het zou kunnen helpen bij het afvallen. [5][6]


Is dat alles wat er is? Is er een wetenschappelijke basis voor deze verbazingwekkende gezondheidseffecten? Helaas kunnen de gezondheidsclaims niet worden ondersteund door gedegen bewijs. Daarover lees je meer in de laatste alinea.

Nadelen

Kokosolie zit 100% vol vet. Ongeveer 80%-90% daarvan is verzadigd vet. En dat heeft een slechte invloed op jouw gezondheid. Sommige deskundigen hebben verzadigde vetten in verband gebracht met hart- en vaatziekten en andere ziekten.


De voedingsrichtlijnen 2015-2020 voor Amerikanen bevelen aan om de consumptie van verzadigde vetten te beperken tot minder dan 10% van de dagelijkse calorieën. Dit betekent dat iemand die een 'dieet' van 2000 calorieën per dag volgt, niet meer dan 20 gram verzadigd vet per dag mag eten.


Verschillende spelers in het debat en de rol die zij spelen

Tegenwoordig spelen niet alleen de industrie en de wetenschap een rol in het debat. Ook beroemdheden (via social media), professionals en overheidsorganisaties spelen een rol. Met de enorme hoeveelheid informatie die op internet beschikbaar is, proberen leken een weloverwogen beslissing te nemen. Consumenten kunnen soms lichtgelovig zijn door de aantrekkelijke resultaten die producten blijkbaar bieden om de magische remedie voor hun probleem te vinden. In 2008 besteedde de voedingsindustrie bijna $ 10 miljard per jaar aan de marketing van voedsel en dranken in de VS die aantrekkelijk zijn voor kinderen en adolescenten, waaronder $ 1,6 miljard om kinderen en adolescenten rechtstreeks te targeten met frisdranken, fastfood en graanpromoties. [7] Bovendien heeft het wetenschapsveld het moeilijk om hun onderzoek te financieren en kan daardoor samenwerken met de industrie. [8][9] Sociale media spelen een belangrijke rol bij het delen van (des)informatie. [10] Beleidsmakers proberen juist het risico op obesitas voor iedereen te verkleinen. [11]Conclusie

De uitkomst van een systematische review stelt dat een speciale formule van kokosolie is gebruikt. [12][13] Dit was gemaakt van 100% middellange-keten triglyceriden (MCT). De meeste mensen kopen kokosolie die verkrijgbaar is in supermarkten. Wat niet hetzelfde is. MCT's hebben een kortere chemische structuur dan andere vetten. Ze worden dus snel opgenomen en gebruikt door het lichaam. Na de spijsvertering reizen MCT's naar de lever waar ze onmiddellijk worden gebruikt voor energie.


Omdat de speciale vorm van MCT's snel door het lichaam wordt opgenomen, bevordert dit de verzadiging en zou vetopslag worden voorkomen. Kokosolie bevat echter meestal laurinezuur. Dit is geen MCT. Laurinezuur wordt gemetaboliseerd zoals andere vetzuren met een lange keten. En wordt langzamer geabsorbeerd. Gezondheidseffecten kunnen niet rechtstreeks worden toegepast op commerciële kokosolie. [14] Laurinezuur maakt 47% uit in kokosolie. Verder zijn myristinezuur en palmitinezuur in kleinere hoeveelheden aanwezig. Van deze laatste is aangetoond dat ze schadelijke LDL-niveaus verhogen in onderzoek.


Veel van het onderzoek dat wordt gedaan, levert slechts klein, niet-overtuigend bewijs. Of is dier- of laboratoriumgebaseerd. Sommige onderzoeken bij mensen hebben verschillende voordelen bevestigd. Andere onderzoeken bij mensen laten tegenstrijdige resultaten zien. Daarom is er meer onderzoek nodig om de effecten van dagelijks gebruik van kokosolie te bevestigen. Sommige studies vonden geen nadelige effecten. Dit kan echter ook te maken hebben met de traditionele voedings- en leefstijlpatronen binnen een land. Deze kunnen niet direct worden toegepast op een regulier westers dieet. [15]


Het hoofd koel houden, is het beste voor een consument. Met ‘gewoon’ normale voeding kun je ook een gezond voedingspatroon ontwikkelen. Superfoods zijn dus niet nodig. Af en toe genieten van kokosolie zou prima moeten zijn. Al staat het niet in de Nederlandse Schijf van Vijf (MyPlate) [16], dus kies het bij uitzondering. Als je ervoor kiest om ervan te genieten, weet dan dat 1 eetlepel voldoende moet zijn (= 13 gram = 116 kcal = 10,9 gram verzadigd vet) [17]. Zoals een oud gezegde je vertelt: alles met 'te' ervoor, is niet goed. Op zoek naar een meer positieve noot over kokosolie? Onthoud: alle voeding mag. Niet één voedingsmiddel kan alle essentiële voedingsstoffen leveren die het lichaam nodig heeft. Gevarieerd eten is de beste manier om alle belangrijke voedingsstoffen binnen te krijgen. (Naschrift) Extra tip: gebruik kokosolie als huidverzorging. Een heerlijk natuurlijk product. Of gebruik dit als ontharingscrème... Coconut oil and health effects: panacea or hoax Consumers are more and more in demand for plant-based foods. That is why coconut oil became a popular fat choice for its rich flavour with a mild coconut aroma. [1] Not only that, coconut oil is credited with great benefits. However, is it a panacea or a hoax? Which health claims are being made? Nowadays, science as well as opinions take place in the debate about food. Is there scientific basis for the stated health claims? Also the different players in this debate will be discussed. As well as the role that scientists and professionals play in the nutritional field. A survey[2] amongst 2.000 readers of the NY Times in July 2016 showed that 72% of the people believed that coconut oil is healthful. However, only 37% of nutritionists agreed. [3] Which leads us to which health claims are being made. Health claims and scientific basis In favour Celebrities endorse great positive health effects [4] as they are amazed by them. Varying from improving your immune system, slimming your belly, diminishing hunger feelings, strengthening your heart and avert dementia and Alzheimer’s disease. Another article states that coconut oil increases good cholesterol, it helps control blood sugar, it gives you shiny hair, healthy skin, it helps reducing stress, treats candida and prevents liver disease and improves your dental health. Outcomes of a study were even turned into a statement that it might help with weight loss. [5][6] Is that all there is? Is there any scientific basis voor these amazing healthful effects? Unfortunately, the healthful claims cannot be backed up by thorough evidence. You will read more about that in the last paragraph. Contra Coconut oil is 100% full of fat. Around 80%-90% of which is saturated fat. And that gives a bad influence on your health. Some experts have linked saturated fats with cardiovascular and other diseases. The 2015–2020 Dietary Guidelines for Americans recommend limiting consumption of saturated fats to less than 10% of a day’s calories. This means that someone following a 2000-calorie per day diet should eat no more than 20 grams of saturated fat each day. Various players in the debate and the role that they play Nowadays, not only the industry and science play a role in the debate. Also celebrities (via social media), professionals and governmental organisations play a role. With the vast amount of information available on the internet, laypersons try to make an informed decision. Consumers might sometimes be gullible by the appealing results that products apparently offer to find the magic cure for their problem. In 2008 the food industry spent almost $ 10 billion per year marketing food and beverages in the U.S. that appeal to children and adolescents, including $1.6 billion to target children and adolescents directly with soft drinks, fast-food, and cereal promotions. [7] Moreover, the science field has a hard time funding their research and therefore can work together with the industry. [8][9] Social media play an important role in the sharing of (dis)information. [10] Policymakers try to reduce obesity risk for everyone. [11] Conclusion The outcome of a systematic review states that a special formulation of coconut oil was used. [12][13] This was made of 100% medium-chain triglycerides (MCTs). Most people buy coconut oil available in supermarkets. Which is not the same. MCTs have a shorter chemical structure than other fats. So they are quickly absorbed and used by the body. After digestion, MCTs travel to the liver where they are immediately used for energy. As the special form of MCTs are quickly absorbed by the body, this promotes satiety and would prevent fat storage. However, coconut oil mostly contains lauric acid. This is not an MCT. Lauric acid metabolizes like other long-chain fatty acids. And is absorbed more slowly. Health effects cannot be applied directly to commercial coconut oils. [14] Lauric acid makes up 47% in coconut oil. Furthermore, myristic and palmitic acids are present in smaller amounts. The latter have been shown to raise harmful LDL levels in research. Much of the research that is done provide only small, inconclusive evidence. Or is animal or lab based. Some research on humans have confirmed several benefits. Other studies on people do show conflicting results. That is why more research is needed to confirm the effects of daily coconut oil use. Some studies did not find any disadvantageous effects. However, this might also have to do with the traditional dietary and lifestyle patterns within a country. These cannot be applied directly to a regular Western diet. [15] To keep cool minded is best for a consumer. With ‘just’ regular foods you can also develop a healthy regimen. So no need for superfoods. Enjoying coconut oil every now and then should be fine. Although it is not in the Dutch Schijf van Vijf (MyPlate) [16] which means choose it by exception. If you choose to enjoy it, please know that 1 tablespoon should be enough (= 13 grammes = 116 kcal = 10,9 gram of saturated fat) [17]. As an old Duch saying tells you: everything with ‘too’ in front, is not good. Looking for a more positive note on coconut oil? Remember: you can eat any food. Not one food can provide all the essential nutrients the body needs. A varied diet is the best way to take in all the important nutrients. (Postscript) Extra tip: use coconut oil for skin care. A wonderful natural product. Or use this as a depilatory cream ...


[1] "Coconut oil" Harvard T.H. Chan - School of Public Health 3 February 2021 <https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/food-features/coc> [2] Quealy, K. and Sanger-Katz, M “Is Sushi ‘Healthy’? What About Granola? Where Americans and Nutritionists Disagree” New York Times 5 July 2016. 26 February 26 2021 <https://www.nytimes.com/interactive/2016/07/05/upshot/is-sushi-healthy-what-about-granola-where-americans-and-nutritionists-disagree.html?_r=0> [3] Yvette Brazier, medically reviewed by Natalie Butler, R.D., L.D. “What to know about coconut oil” Medical News Today 8 November 2019. 27 February 2021 <https://www.medicalnewstoday.com/articles/282857> [4] "Coconut oil" Harvard T.H. Chan - School of Public Health 3 February 2021 <https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/food-features/coc> [5] Poonamjot Deol, Jane R. Evans, Joseph Dhahbi, Karthikeyani Chellappa, Diana S. Han, Stephen Spindler, Frances M. Sladek “Soybean Oil Is More Obesogenic and Diabetogenic than Coconut Oil and Fructose in Mouse: Potential Role for the Liver” PLOS ONE 22 July 2015. 27 February 2021 <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132672> [6] Yvette Brazier, medically reviewed by Natalie Butler, R.D., L.D. “What to know about coconut oil” Medical News Today 8 November 2019. 27 February 2021 <https://www.medicalnewstoday.com/articles/282857> [7] Nr. 57 In 2008, the Federal Trade Commission (FTC) reported that the food industry spends almost $10 billion per year marketing food and beverages in the U.S. that appeal to children and adolescents, including $1.6 billion to target children and adolescents directly with soft drinks, fast-food, and cereal promotions.

[8] Moodie, Alison "Before you read another health study, check who's funding the research" 12 December 2016, 31 May 2021 <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/dec/12/studies-health-nutrition-sugar-coca-cola-marion-nestle> [9] Nestle, Marion "Food Industry Funding of Nutrition Research" November 2016, 31 May 2021 <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/dec/12/studies-health-nutrition-sugar-coca-cola-marion-nestle> [10] Andrew M. Guess, Michael Lerner, Benjamin Lyons, Jacob M. Montgomery, Brendan Nyhan, Jason Reifler, Neelanjan Sircar “A digital media literacy intervention increases discernment between mainstream and false news in the United States and India” 7 July 2020 31 May 2021 <https://www.pnas.org/content/117/27/15536> [11] 2 March 2021 https://www.hsph.harvard.edu/obesity-prevention-source/obesity-causes/food-environment-and-obesity/ [12] "Coconut oil" Harvard T.H. Chan - School of Public Health 3 February 2021 <https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/food-features/coc> [13] Neelakantan N, Seah JY, van Dam RM. “The Effect of Coconut Oil Consumption on Cardiovascular Risk Factors: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials” Circulation 10 March 2020. 1 March 2021 10;141(10):803-14 <https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.043052> [14] Eyres L, Eyres MF, Chisholm A, Brown RC. “Coconut oil consumption and cardiovascular risk factors in humans” Nutrition reviews 1 April 2016. 1 March 2021. 74(4):267-80 <https://academic.oup.com/nutritionreviews/article/74/4/267/1807413> [15] Eyres L, Eyres MF, Chisholm A, Brown RC. “Coconut oil consumption and cardiovascular risk factors in humans” Nutrition reviews 1 April 2016. 1 March 2021. 74(4):267-80 <https://academic.oup.com/nutritionreviews/article/74/4/267/1807413> [16] "Gezonde voeding en voedingsstoffen: is kokosolie gezonder dan zonnebloemolie" Voedingscentrum 12 February 2021 <https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/is-kokosolie-gezonder-dan-zonnebloemolie.aspx> [17] "Gezonde voeding en voedingsstoffen: hoeveel vet zit erin?" Voedingscentrum 3 February 2021 <https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/hoeveel-vet-zit-erin/kokosvet.aspx>

67 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page